นายวิชัย แตงเอี่ยม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี
 
     ประวัติตำบล  
     ข้อมูลสภาพทั่วไป  
     ข้อมูลชุมชน  
     ข้อมูลสินค้า OTOP  
     รวมภาพเทศบาล  
     กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
        แล้วเสร็จของงาน
 
 
    คณะผู้บริหาร  
    สมาชิกสภาเทศบาล  
    เจ้าหน้าที่เทศบาล  
    โครงสร้างส่วนราชการ  
    รายรับ รายจ่าย  
 
    สำนักงานปลัด  
    กองคลัง  
    กองช่าง  
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    กองการศึกษา  
    กองวิชาการและแผนงาน  
 
 
 
 
    พรบ. / พรก.  
    กฎกระทรวงและระเบียบ  
    คำสั่งเทศบาล  
    แบบฟอร์มของท้องถิ่น  
 
    รับเรื่องราวร้องทุกข์  
    ติดต่อเทศบาลตำบลดอนไก่ดี  
 
 
     
 

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

เรื่อง   กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายเลียบคลองแนวลิขิต   หมู่ที่  1  ตำบลดอนไก่ดี  ฯลฯ   ต.ดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร

 

--------------------------------------------------

 

                      ตามที่     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี    ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายเลียบคลองแนวลิขิต  หมู่ที่  1   ตำบลดอนไก่ดี  หนา 0.15  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  720  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด   ตำบลดอนไก่ดี    อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร    และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้วนั้น

 

                      คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน    เวลา  สถานที่  และเงื่อนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                      1.   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายเลียบคลองแนวลิขิต  หมู่ที่  1   ตำบลดอนไก่ดี 

 

1.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่จัดประมูลในวันที่    5  เมษายน  พ.ศ. 2553  ระหว่างเวลา 10.00     ถึง   10.30    น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี  

 

2.  วิธีการประมูลใช้ประมูล    แบบปิดราคา  (Sealed  Bid  Auction)

 

3.  วงเงินในการจัดหา            2,000,000.-             บาท

 

4.  ระยะเวลาการประมูล               30                    นาที

 

5.  ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ               -                     บาท

 

6. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล             -          นาที

 

7.  ผู้ค้าสามารถเสนอราคาได้หลายครั้งภายในเวลาที่กำหนด

 

8. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาภายใน  15  นาทีแรกของการประมูลอย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

 

                                          ประกาศ       วันที่   26   เดือน     มีนาคม   ..  2553

 

 

                                                                                ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการฯ

 

                                                                                             (  นางสาวลักขณา     เรืองทับ   )

 

                                                                                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ

 

                                                                                           (   นางประทุมทิพย์     ด้วงเจริญ)

 

                                                                                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ

 

                                                                                          (  นางสาวกัลยารัตน์      กันพุดซา  )

 

                                                                                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ

 

                                                                                              (  นายบุญส่ง    สร้อยอำภา  )

 

                                                                                ลงชื่อ.......................................................กรรมการ

 

                                                                                             (   นายบุญสืบ     แตงเอี่ยม  )

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนไก่ดี เรื่อง ประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลดอนไก่ดี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลดอนไก่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนไก่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รับ(โอน)ย้าย พนักงานเทศบาล (ด่วน)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนไก่ดี เรื่อง แจ้งย้ายสำนักงาน
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบาลดอนไก่ดีเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

หน้าที่ [1] 2 3 4 >>

 
     
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมการจัดหางาน